Kredyty


 

Tylko u Nas kredyt bez żadnych ukrytych kosztów


    Posiadamy w swojej ofercie kredyty dla rezydentów i nierezydentów tj. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolną, oraz: jednostek samorządu terytorialnego.

    Podmiot gospodarczy ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. Ze względu na siedzibę wnioskodawcy, właściwym do złożenia wniosku jest oddział Banku, w którym wnioskodawca posiada rachunek. Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji oraz 30 dni w przypadku kredytów inwestycyjnych. Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej jest uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

    Zdolność kredytowa ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje. W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:

* weksla własnego in blanco,
* poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego),
* gwarancji innego banku,
* przelewu wierzytelności,
* przystąpienia do długu kredytowego,
* ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach,
* przewłaszczenia rzeczy ruchomych,

* kaucji,
* cesji praw z ubezpieczenia,
* blokady środków na rachunku bankowym,
* ustanowienia hipoteki na nieruchomości,

* innych form.

Aby ubiegać się o kredyt, wystarczy spełnić kilka wymogów, które zależą od oceny przez bank ryzyka kredytowego. Warunki kredytowania są optymalnie dostosowane do możliwości spłaty kredytu przez Klienta. Korzystniejsze warunki kredytowania oferowane są Klientom deklarującym większy udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu, a także prowadzącym rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku.

Kredyt Inwestycyjny

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:


* zakup gruntu i terenu,
* zakup budynków i budowli,
* rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli,
* zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
* zakup wyposażenia,
* zakup innych środków trwałych,

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. Każda spłata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć okres karencji do 2 lat.


Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy może być udzielony na okres do 15 lat i przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych na przedsięwzięcia rozwojowe - wspieranych ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.
Kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy, które są angażowane na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentowane przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli kredyt jest uruchamiany w transzach , dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy.


Kredyt obrotowy

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Przedmiotem kredytu na bieżącą działalność gospodarczą mogą być:

* zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej,
* należności,
* inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt obrotowy nieodnawialny – udzielany na sfinansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Udzielany jest w rachunku kredytowym.

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Kredytobiorcą.


Kredyt w rachunku

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym o wysokim poziomie zdolności kredytowej posiadającym w Banku rachunek bieżący i/lub lokaty terminowe. Czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.

Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom gospodarczym bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

* wysokości obrotów na rachunku bieżącym,
* poziomu zdolności kredytowej,
* rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
* rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych.
Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.
Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany w ramach linii kredytowej ze stałym zabezpieczeniem obowiązującym przez okres pięciu lat.


Gwarancje i poręczenia bankowe

Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność prawną, w celu zabezpieczenia wobec innych zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu.
Udzielane gwarancje i zlecenia mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań zleceniodawców z tytułu:

* kredytów zaciągniętych w innych bankach,

* innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności .

Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręczenia jest posiadanie przez zleceniodawcę:

*  rachunku bieżącego w Banku,
*  zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do uregulowania gwarantowanego (poręczonego) zobowiązania w terminie jego zapłaty ustalonym w umowie zawartej pomiędzy beneficjentem (wierzycielem) , a zleceniodawcą oraz posiadanie przez niego odpowiedniego zabezpieczenia. Zdolność kredytowa oraz terminowość regulowania zobowiązań podlega bieżącej kontroli.

Jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielenia (potwierdzenia) gwarancji (poręczenia), Bank może żądać od zleceniodawcy zabezpieczenia przewidzianego prawem cywilnym, wekslowym i bankowym, a w szczególności:

* gwarancji innego banku,
* blokady środków na rachunku bankowym i depozytów,
* poręczenia cywilnego lub wekslowego,
* hipoteki zwykłej lub kaucyjnej,
* cesji należności od dłużników zleceniodawcy,
* przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego.


Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Bank udziela jednostkom samorządu terytorialnego kredytów przeznaczonych :

* na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego,
* na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

* na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zdolności kredytowej.


Drukuj Drukuj
 
  Licznik: 304998  |   Ostatnie 24h: 0005  |   Aktualnie na stronie: 1    


Created by duograph.pl © 2006